Rejsebetingelser 

Rejsebetingelser | World Visitor AS

Indledning

Turoperatør er World Visitor AS, Postboks 4814 Nydalen, 0422 Oslo, Norge. Org nr. 995944588. Medlem af det norske Reisegarantifondet.
 
 

Pkt. 1 – Indtegning

Indtegning til en rejse kan ske ved personlig, skriftlig eller telefonisk henvendelse til World Visitor samt via e-mail, fax og internet.
Indtegningen – og dermed oplysningerne og vilkårene i kataloget og på hjemmesiden – er bindende for World Visitor og kunden, når depositum og/ eller hele rejsens pris er rettidigt indbetalt. Ved sin indbetaling forudsættes kunden at have accepteret de på billetten/bestillingsbekræftelsen, i brochure, og på hjemmesiden, anførte vilkår for rejsen.
World Visitor skal inden rejsens påbegyndelse gøre opmærksom på muligheden for at tegne en rejseforsikring, der dækker udgifterne ved behandling og hjemtransport i tilfælde af ulykke eller sygdom, i det omfang den offentlige sygesikring ikke dækker. For salg af rejseforsikringer modtager World Visitor typisk provision fra forsikringsselskabet. Kontakt rejsekonsulenten for nærmere information om rejseforsikringer.
Børn og unge under 18 år, som rejser uden voksen rejseledsager, skal ved køb af rejsen forevise en erklæring fra deres forældre/værge om, at de har tilladelse til rejsen.
Kundens ansvar ved bestilling og betaling af rejsen
Den person, som står som nummer 1 på rejsen, og/eller den person, som billetten/bestillingsbekræftelsen/rejsedokumenter sendes eller e-mailes til, betragtes som ejer af rejsen. Det er kun den person, der kan ændre og/eller afbestille rejsen. Eventuel henvendelse, korrespondance og/eller refundering fra os angående rejsen, vil altid ske til denne person. Bestiller en person flere billetter/rejser, betragtes samme person som ejer af samtlige billetter/rejser

 
 

Pkt. 2 – Rejsens pris m.v.

Prisen for en pakkerejse omfatter, hvor intet andet er anført, transport til rejsemålet, lufthavnsafgifter, passagerafgift, gebyr til Rejsegarantifonden, indkvartering i delt dobbeltværelse på hotel eller i lejlighed samt eventuel forplejning i henhold til brochure hjemmeside eller billet/ bestillingsbekræftelse.
 
Bemærk!
* Tilslutningsrejser indgår kun som en del af rejsen, såfremt de er solgt sammen med pakkerejsen eller flybilletten som en del af denne og fremgår af billetten/bestillingsbekræftelsen.
* Udgifter til pas, visum, vaccinationer, forsikringer og lignende er, med mindre andet er anført, ikke omfattet af prisen, og ansvaret for disse påhviler den rejsende selv.
* Særlige hotelfaciliteter, såsom adgang til tennisbane, minigolf m.v., er sædvanligvis ikke inkluderet i rejsens pris, ligesom det må påregnes, at der på visse hoteller opkræves leje for liggestole, parasoller, deponeringsboks m.v.
 
 

Pkt. 3 – Betaling, prisændringer m.v.

Her er det vigtigt, at betalingsdatoen på billetten/bestillingsbekræftelsen overholdes, idet det tager 1-2 bankdage, inden World Visitor modtager betalingen.
Frist for indbetaling af depositum eller hele rejsens pris oplyses af din rejsekonsulent eller på hjemmesiden.. Du vil først få tilsendt en billet/bestillingsbekræftelse, når vi har modtaget indbetaling af depositum eller hele rejsens pris.
Oplyser du din e-mail-adresse, vil du modtage billetten/bestillingsbekræftelsen på e-mail straks efter bestilling. Ønskes billetten/bestillingsbekræftelsen/rejsedokumenter tilsendt med posten opkræves der et gebyr for dette.
For rejser udgør depositum 1500 kr. pr. rejsende, med mindre andet er anført på bestillingsbekræftelsen, samt eventuel afbestillingsforsikring, rejseforsikring og andre gebyrer.
Betaling af rejsens restbeløb skal være World Visitor i hænde senest 30 dage før afrejse, med mindre andet er anført på bestillingsbekræftelsen. Ved indtegning mindre end 30 dage før afrejse skal hele rejsens pris være World Visitor i hænde senest 48 timer efter indtegning, med mindre andet er anført på bestillingsbekræftelsen. Ved indtegning via hjemmesiden mindre end 30 dage før afrejse skal hele rejsens pris betales straks, med mindre andet er anført på billetten/bestillingsbekræftelsen.
Overholdes betalingsbetingelserne ikke, har World Visitor ret til at annullere rejsen uden varsel.
Automatisk annullering:
Rejser, hvor betaling i henhold til billet/bestillingsbekræftelse ikke er os rettidigt i hænde, annulleres automatisk uden forudgående varsel. Bestilles rejsen mindre end 30 dage før afrejse, er ovenstående også gældende vedrørende betaling.
Rejsens pris er beregnet på grundlag af gældende tariffer, afgifter og valutakurser. World Visitor forbeholder sig ret til inden afrejse at foretage prisændringer, som skyldes ændringer i transportomkostninger (f.eks. brændstofpriser), skatter, afgifter, gebyrer (f.eks. lufthavns-, start- eller landingsafgifter) eller valutakurser, som er anvendt til beregning af prisen for den pågældende rejse. Hvis lufthavnsafgiften f.eks. stiger med 100 kr., forhøjes rejsens pris tilsvarende. (Dette kan også ske efter slutbetaling af rejsen.)
Hvis rejsens pris forhøjes med mere end 10%, er kunden berettiget til at annullere rejsen og få det indbetalte beløb refunderet. Det er dog en betingelse, at annulleringen meddeles World Visitor umiddelbart efter, at kunden er blevet informeret om prisforhøjelsen.
Hvis skatter, afgifter m.v., som pålignes World Visitor direkte, og som er indregnet i rejsens pris, nedsættes eller bortfalder med virkning inden afrejse, er World Visitor forpligtet til at godtgøre kunden det sparede beløb, såfremt det overstiger 100 kr. pr. rejsedeltager.
Kunden skal underrettes om eventuelle prisstigninger snarest muligt og senest 20 dage før afrejse ved skriftlig henvendelse til den ved indtegningen eller af den rejsende oplyste adresse.
Ændring af indbetalingsform:
Der er ingen fortrydelsesret på indbetalingsformen. Når vi har modtaget indbetaling, kan den ikke ændres til anden betalingsform.
 
 

Pkt. 4 – Ændring og afbestilling inden afrejse

A. På World Visitor foranledning
World Visitor har ret til at ændre eller aflyse rejsen på følgende vilkår: Såfremt World Visitor inden afrejse aflyser rejsen, skal kunden hurtigst muligt informeres herom. Det samme gælder, hvis det inden afrejse viser sig, at World Visitor ikke vil kunne levere de aftalte ydelser, eller at ydelserne vil være af ringere kvalitet end aftalt. Såfremt en ændring medfører, at rejsens økonomiske værdi falder, har kunden ret til at modtage et nedslag i prisen, som svarer til værdiforringelsen. Dette gælder dog ikke for ændringer eller uregelmæssigheder, som almindeligvis må betragtes som bagatelagtige.
Samtidig med at World Visitor informerer kunden om aflysningen eller ændringen, skal kunden informeres om, hvilke beføjelser kunden har, og hvordan kunden i øvrigt skal forholde sig. I tilfælde af at World Visitor aflyser rejsen, uden at det skyldes den rejsendes egne forhold, har kunden ret til at opsige rejseaftalen og få samtlige indbetalte beløb tilbagebetalt. (Dog ikke eventuelle tidligere gebyrer, årsrejseforsikring og afbestillingsforsikring).
Lider kunden økonomisk tab som følge af World Visitor ændringer eller som følge af pakkerejsens aflysning, har kunden krav på erstatning i overensstemmelse med almindelige erstatningsregler, med mindre aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes:
1) at antallet af tilmeldte til en pakkerejse er mindre end det ovenfor anførte minimum, og at skriftlig meddelelse herom er kunden i hænde senest tre uger inden afrejse.
2) kundens egne forhold.
3) en uvedkommende tredjemand eller udefra kommende omstændigheder (force majeure), som ikke med passende omhyggelighed kunne have været forudset ved aftalens indgåelse eller været undgået eller afbødet af World Visitor eller nogen, som World Visitor er ansvarlig for.
Kunden har endvidere krav på erstatning, hvis World Visitor har garanteret (tilsikret) visse egenskaber ved pakkerejsen, og disse efterfølgende ikke vil kunne blive leveret. Vil kunden gøre krav gældende, skal kunden give World Visitor meddelelse herom inden rimelig tid, efter at kunden har fået oplysning om ændringen eller aflysningen. Gør kunden ikke det, bortfalder retten til at gøre krav gældende.
B. Ændringer og aflysning på kundens foranledning
1) Ændringer
Hvis kunden efter betaling af depositum og/eller rejsens pris ønsker foretaget ændringer med hensyn til afrejsested, rejsetidspunkt, rejsemål, hotel, rejsedeltagere etc., og forudsat at World Visitor bekræfter, at en sådan ændring er mulig, gælder følgende regler:
Ved ændring af rejser, der meddeles World Visitor og bekræftes af World Visitor senest 5 dage efter modtagelsen af ordrebekræftelsen, er World Visitor berettiget til at opkræve et ændringsgebyr. Ændringsgebyret er udregnet på baggrund af det merarbejde og de merudgifter, som ændringen medfører, dog minimum300 kr.
Eventuelle prisforskelle i forhold til den gældende pris på hjemmesiden opkræves hos eller refunderes til kunden. Ændringsgebyret indbetales samtidig med eller umiddelbart efter ændringen, således at der som minimum er indbetalt det fulde depositum på rejsen, med mindre andet er anført på bestillingsbekræftelsen. Ændringer som ovennævnte, som meddeles World Visitor og bekræftes af World Visitor mindre end 60 dage før den oprindeligt aftalte afrejse, er World Visitor berettiget til at betragte som afbestilling (jvf. nedenfor) og ny indtegning.
2) Afbestilling
2a) Kunden har ret til at afbestille rejsen på nedenstående vilkår, medmindre bureauet senest ved aftalens indgåelse har oplyst, at afbestilling grundet underleverandørens (f.eks. flyselskabers) forhold ikke kan ske uden, at hele rejsens pris er tabt.
Ved afbestilling af en rejse gælder følgende regler (pr. person):
a) Ved afbestilling senest 45 dage før den aftalte rejsedag tilbagebetales det af kunden indbetalte beløb med fradrag af et beløb svarende til depositum samt evt. afbestillingsforsikring, rejseforsikring og andre gebyrer.
b) Ved afbestilling mellem 45 dage og senest 21 dage før den aftalte rejsedag har rejsebureauet ret til at beregne sig 50% af rejsens pris, dog minimum depositum samt evt. afbestillingsforsikring, rejseforsikring og andre gebyrer.
c) Ved afbestilling mellem 21 dage og senest 7 dage før den aftalte rejsedag har rejsebureauet ret til at beregne sig 75% af rejsens pris, dog minimum depositum samt evt. afbestillingsforsikring, rejseforsikring og gebyrer.
d) Ved afbestilling 7 dage eller mindre til den aftalte rejsedag beregner rejsebureauet sig et gebyr på 100%.
Ved for sent fremmøde eller ved kundens udeblivelse uden afbestilling, har kunden ikke krav på tilbagebetaling af nogen del af sin indbetaling. Udeblivelse eller for sent fremmøde betragtes som en aflysning af hele rejsen.
e) Ved afbestilling i tilfælde, hvor der er tale om flyvning med rutefly, og rejsebureauet ikke kan få refunderet flybilletten fra flyselskabet, har rejsebureauet ret til at beregne sig, hvad der svarer til flybillettens pris samt depositum, evt. afbestillingsforsikring, årsrejseforsikring og andre betalte gebyrer. Rejsebureauet skal overfor kunden dokumentere, at flybilletten ikke kan refunderes.2b) Kunden kan afbestille sin rejse, hvis der inden for et tidsrum på 14 dage før afrejse på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed af rejsemålet forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige og smitsomme sygdomme eller andre hermed ligestillede begivenheder, der indebærer en vis fare for den rejsendes liv eller førlighed. Såfremt Udenrigsministeriet, Statens Seruminstitut eller anden tilsvarende behørig myndighed fraråder rejser til det pågældende område i den aktuelle ferieperiode, vil betingelserne for afbestilling normalt blive anset for opfyldt. Endvidere vil betingelserne for kundens ret til afbestilling som udgangspunkt blive anset for opfyldt, hvis den pågældende begivenhed i øvrigt på tilstrækkelig objektiv måde findes fyldestgørende dokumenteret. Retten til afbestilling kan ikke påberåbes, hvis kunden ved aftalens indgåelse var bekendt med den pågældende begivenhed, eller hvis begivenheden var almindeligt kendt. I tilfælde af kundens afbestilling grundet de opregnede begivenheder har kunden krav på tilbagebetaling af samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen.
3) Overdragelse af rejsen
Såfremt kunden ønsker at overdrage rejsen til en anden, der opfylder alle betingelser for at deltage i rejsen, betales et ændringsgebyr på 300 kr. pr. person samt eventuelle ændringsgebyrer opkrævet af flyselskabet eller anden leverandør. Det forudsættes dog, at reglerne hos hotellet, flyselskabet, krydstogtrederiet eller anden leverandør ikke udelukker overdragelsen, samt at World Visitor underrettes herom hurtigst muligt efter overdragelsen og under alle omstændigheder inden pakkerejsens begyndelse. Kunderne hæfter begge for betaling af rejsen.
C. Afbestillingsforsikring
World Visitor råde alle kunder at tegne rejse- og afbestillingsforsikring med et forsikringsselskab.
 
 

Pkt. 5 – World Visitor pligter og ansvar efter afrejse

World Visitor er forpligtet til at gennemføre rejsen i overensstemmelse med rejsekataloget og rejseaftalen. Bureauets forpligtelse gælder alle ydelser, som indgår i aftalen, også dem som leveres af andre end World Visitor. Oplysninger i World Visitor brochure, prisliste, på hjemmesiden og i denne folder er bindende for World Visitor.
World Visitor kan dog ændre i oplysningerne i brochure, prisliste, på hjemmesiden og i denne folder, inden rejseaftalen indgås, såfremt kunden inden rejseaftalens indgåelse tydeligt informeres om ændringerne.
Såfremt der mellem World Visitor og den rejsende er truffet særlige aftaler, som afviger fra de i brochure anførte vilkår, er disse kun gyldige i det omfang, at de er påført billetten/bestillingsbekræftelsen/rejsedokumenterne, eller at de på anden måde klart kan dokumenteres.
Der foreligger en mangel ved rejsen, hvis den rejsende ikke modtager de ydelser, som gennem brochure, annoncer eller særlige aftaler med World Visitor er angivet på billetten/ bestillingsbekræftelsen/rejsedokumenterne, eller hvis ydelserne er af ringere kvalitet end det aftalte/tilsikrede. Uregelmæssigheder, som almindeligvis må betegnes som bagatelagtige, anses dog ikke for mangler. Det bør bemærkes, at World Visitor har ret til at aflyse programsatte udflugter, såfremt der ikke opnås tilstrækkelig tilslutning til disse.
Det anses heller ikke for en mangel ved rejsen, at vejr- og temperaturforhold på bestemmelsesstedet afviger fra det sædvanlige. Ligesom forhold, som i det væsentlige skyldes den rejsendes egen forsømmelse, ikke betragtes som en mangel ved rejsen.
Er rejsen mangelfuld, har World Visitor ret og pligt til at søge en påberåbt mangel afhjulpet hurtigst muligt, med mindre dette vil påføre World Visitor uforholdsmæssige omkostninger eller væsentlig ulempe. Kan afhjælpning ikke kræves, jvf. ovenfor, eller afhjælper World Visitor ikke manglen inden rimelig tid, har den rejsende krav på forholdsmæssigt afslag i rejsens pris.
Tilbyder World Visitor at afhjælpe en mangel, kan den rejsende ikke kræve forholdsmæssigt afslag eller hæve aftalen, såfremt afhjælpningen sker inden rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe for den rejsende.
Kan en betydelig del af de aftalte ydelser ikke leveres, eller er pakkerejsen i øvrigt behæftet med mangler, som medfører, at det skriftligt aftalte formål med pakkerejsen er væsentligt forfejlet, kan kunden hæve aftalen. Kunden skal i så fald umiddelbart efter underrette World Visitor repræsentant/ leverandør på stedet herom. Hæver den rejsende aftalen, skal World Visitor tilbagebetale samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen. Der kan dog tilkomme World Visitor en godtgørelse, som svarer til den værdi, pakkerejsen må antages at have haft for den rejsende.
Hæver den rejsende aftalen, har den rejsende endvidere krav på uden udgift at blive transporteret tilbage til afrejsestedet med det aftalte transportmiddel til det aftalte tidspunkt. Lider den rejsende økonomisk tab som følge af, at pakkerejsen er mangelfuld, har den rejsende krav på erstatning fra World Visitor, medmindre manglen skyldes en uvedkommende tredjemand, og ikke med passende omhyggelighed kunne være forudset ved aftalens indgåelse eller være undgået af World Visitor eller nogen, som World Visitor er ansvarlig for. World Visitor er heller ikke ansvarlig, såfremt aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes udefra kommende omstændigheder, som World Visitor – eller nogen, som World Visitor er ansvarlig for – ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset ved aftalens indgåelse eller have undgået eller afbødet (force majeure).
Erstatning for personskade og for skade på bagage er begrænset i overensstemmelse med reglerne i internationale konventioner. For flytransport henvises til afsnittet om flyselskabets ansvar. Alle ankomsttider, der er angivet i brochure, på hjemmesiden, på billetten/bestillingsbekræftelsen/rejsedokumenterne, skal betragtes som forventede. World Visitor kan ikke gøres ansvarlig for tab, som skyldes mindre afgivelser i forhold til de oplyste ankomsttider. World Visitor e yder ingen erstatning for ulempe grundet forsyningssvigt på hoteller, herunder midlertidige afbrydelser af f.eks. varmt vand, varme og aircondition. Der ydes heller ingen erstatning, hvis swimmingpools og lignende faciliteter midlertidigt er ude af drift på grund af nødvendige reparationer eller vedligeholdelsesarbejder. Endelig fraskriver World Visitor sig ethvert ansvar for oplysninger, som findes i hotellernes egne brochurer og hjemmesider.
Den rejsende er selv ansvarlig for medbragte værdigenstande og penge samt opbevaring af disse under ferien. World Visitor er ikke ansvarlig for værdigenstande, som bortkommer fra hotellets deponeringsboks eller lignende.
 
 

Pkt. 6 – Luftfartsselskabets ansvar

For rejser til udlandet gælder Warszawa-konventionens erstatningsregler som udgangspunkt for samtlige flyselskaber, som er involveret i rejsen. Denne konvention begrænser erstatningsansvaret for flyselskaber i tilfælde af død, legemsbeskadigelse og forsinkelse, skade eller tab af bagage.
Disse begrænsninger kan være mindre end 10.000 SDR (Special Drawing Rights). For danske flyselskaber samt andre flyselskaber med operationslicens udstedt i EU er der ifølge EU Rådsforordning (EF) nr. 2027/97 ingen begrænsning i tilfælde af, at en passager bliver dræbt eller lider skade på legeme eller helbred ved en ulykke om bord på eller ved indstigning i eller udstigning af et af deres fly. Sådanne selskaber har ikke pligt til at betale mere end et beløb i lokal valuta svarende til SDR 100.000, hvis selskabet kan bevise, at det og dets agenter tog alle nødvendige forholdsregler for at undgå ulykken, eller at det var umuligt for det eller dem at tage sådanne forholdsregler. Dog kan selskabet fritages helt eller delvis for erstatningsansvar, såfremt passagerens uagtsomhed er skyld i eller medvirkende til ulykken. I tilfælde af en ulykke vil selskabet udbetale et forskudsbeløb tildækning af umiddelbare omkostninger senest 15 dage efter, at den erstatningsberettigede person er blevet identificeret. I tilfælde af død skal et foreløbigt beløb ikke være mindre end et beløb svarende til SDR 15.000. Selskabet forbeholder sig ret til at kræve en sådan betaling tilbage i tilfælde af, at modtageren fejlagtigt er blevet erstatningsberettiget, eller at betalingen overstiger selskabets erstatningspligt på grund af uagtsomhed fra modtageren eller passageren. I henhold til internationale bestemmelser er det af sikkerhedsmæssige grunde forbudt at transportere farligt gods i den indleverede bagage.
 
 

Pkt. 7 – Den rejsendes pligter og ansvar

Den rejsende er forpligtet til at følge de anvisninger for rejsens gennemførelse, som World Visitor eller dennes repræsentant samt flyselskab m.fl. fastsætter.
Den rejsende skal respektere de ordensbestemmelser, som fastsættes med hensyn til transporten til og fra bestemmelsesstedet samt for ophold på hoteller m.v. Grov eller gentagen overtrædelse heraf kan medføre bortvisning fra rejseselskabet og/eller hotellet, således at videre ophold og hjemrejse må foretages på den rejsendes egen foranledning og for egen regning.
Den rejsende skal kunne tage vare på sig selv eller rejse med en, som kan hjælpe med personlig assistance, hvis det er påkrævet.
Den rejsende er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med almindelige erstatningsregler for skader, som den rejsende forvolder på ejendele, som tilhører medrejsende, World Visitor, rejseledere, luftfartsselskab, hotel m.v.
 
Pas, visum & vaccinationer
Den rejsende er ansvarlig for at have gyldigt pas, visum, eventuelle vaccinationer. World Visitor har intet ansvar for (korrekt) afgivelse af personoplysninger og kan derfor ikke blive mødt med krav, der måtte opstå på grund af ukorrekte, manglende eller mangelfulde oplysninger. Oplysninger udover, hvad der er angivet af World Visitor, fås ved henvendelse til det pågældende lands ambassade eller konsulat samt hos Statens Seruminstitut.
Udenlandske statsborgere og indehavere af dansk fremmedpas skal kontakte respektive ambassader samt Statens Seruminstitut, hvor man kan få oplysninger om, hvilke krav der stilles til deres lands statsborgere. World Visitor kan ikke stilles til ansvar for omkostninger, som undladelse heraf måtte medføre for den rejsende. Den rejsende skal selv afholde eventuelle udgifter, som skyldes mangler i ovennævnte formaliteter, f.eks. hjemtransport som følge af manglende pas, med mindre manglen skyldes fejlinformation fra World Visitor.
 
Sygdom & ulykke
Den rejsende er ligeledes ansvarlig for eventuelle følger af sygdom, ulykkestilfælde og lignende på rejsen, og det påhviler den rejsende selv at afholde udgifter til lægehjælp, hospitalsophold, særlig hjemtransport m.v.
 
Rejsetidspunkter
Den rejsende skal selv holde sig orienteret hos rejselederen eller gennem opslag på hotellet om hjemrejsetidspunkt, herunder eventuel ændring heraf i forhold til det på billetten/rejsedokumenter anførte tidspunkt. Rejsende anbefales at kontakte World Visitor lokale repræsentant 24 timer inden hjemrejse med henblik på at få bekræftet tidspunktet. For rejser med rutefly skal den rejsende kontakte flyselskabet. Den rejsende er endvidere ansvarlig for at overholde eventuelle af World Visitor oplyste regler for genbekræftelse af ruteflystrækninger. Undladelse af at genbekræfte betyder, at de pågældende ruteflyselskaber har ret til at disponere over de reserverede pladser til anden side. Den rejsende kan i sådanne tilfælde ikke gøre krav gældende mod hverken rejsebureau eller flyselskab. Møder den rejsende ikke rettidigt op ved udrejsen, mister den rejsende retten til hjemrejsen. Møder den rejsende ikke rettidigt op ved hjemrejsen, mister den rejsende retten til denne og må selv foretage hjemrejsen for egen regning. World Visitor er ligeledes uden ansvar for, om rejsende, som selv sørger for transport til lufthavn ved hjemrejsen, foretager rettidigt check-in. Den rejsende bærer ansvaret for, at såvel den rejsende selv som bagage er egnet til fly- og/eller bustransport.
 
Graviditet
Det bør bemærkes, at gravide ikke må være passagerer på fly, når de er i 8. eller 9. måned.
 
Uegnede passagerer
Kaptajnen/chaufføren kan afsætte personer, som på grund af sygdom, beruselse eller andre årsager efter kaptajnens/chaufførens skøn er uegnede til at deltage i rejsen eller er til gene for medpassagerer. Uudnyttede arrangementer m.v.
Der ydes ingen refusion for eventuelle uudnyttede dele af rejsen, herunder udflugter eller andre arrangementer på bestemmelsesstedet.
Vi gør opmærksom på, at flyselskabets og dermed World Visitor erstatningsansvar for ødelagt eller bortkommen bagage er begrænset. Der opfordres derfor til, at kunden tegner en separat bagageforsikring.
 
 

Pkt. 8 – Reklamationer

Eventuelle reklamationer skal, med henblik på afhjælpning på stedet, gøres gældende over for rejselederen eller World Visitor lokale repræsentant/leverandør inden rimelig tid efter, den rejsende har opdaget manglen. Undladelse heraf vil normalt medføre tab af retten til senere at kræve erstatning. Dette gælder dog ikke, hvis World Visitor har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller har handlet groft uagtsomt, eller såfremt kravet skyldes skade på den rejsendes person.
Reklamationer over fejl eller mangler, som ikke kunne rettes på rejsemålet, skal fremsættes skriftligt til World Visitor senest fire uger efter rejsens afslutning.
Efterlysning af glemte sager må ske omgående efter hjem komsten.
Til dækning af omkostninger (telefax, forsendelse m.v.) ved efterlysning kan World Visitor opkræve et særligt gebyr, som betales, uanset om den efterlyste genstand tilvejebringes eller ej.
Er rejsen registreret med en e-mail-adresse, kan korrespondancen til kunden foregå pr. e-mail.
Det gælder i øvrigt, at norsk ret skal regulere ethvert krav, der rejses over for World Visitor. Såfremt parterne ikke kan opnå enighed, kan sagen indsendes til det Norske Pakkerejse Ankenævnet (Reklamasjonsnemnda for Pakkereiser).
 
 

Pkt. 9 – Personlige oplysninger (POL)

World Visitor fører et register over vores kunder i overensstemmelse med Persondataloven (POL). Oplysningerne gemmes i vores reservationssystem og anvendes, så vi kan overholde vores forpligtelser. Nødvendige oplysninger videregives til vores samarbejdspartnere såsom flyselskaber, forsikringsselskaber, hoteller og busselskaber. Oplysninger i vores register anvendes også, så vi kan give information vedrørende rejsen, ligesom de kan benyttes i markedsføringssammenhænge inden for World Visitor’ nordiske koncern.
Når en kunde rejser med os, gemmes oplysningerne i et kunderegister i tre år. Her findes også oplysninger om tidligere rejser, som gemmes i registret, for at vi kan give den bedste service. World Visitor er ansvarlig for de personlige oplysninger (POL). Oplysninger om den rejsende gemmes kun til den givne rejse. Således er det altid oplysninger om den hovedrejsende, der gemmes. Bekræftelse af rejsen samt billetter/bestillingsbekræftelse/rejsedokumenter sendes til den email eller hjemmeadresse som opgives for den hovedrejsende.
Når en kunde reserverer en rejse hos os, accepterer kunden samtidig, at vi behandler oplysninger om kunden i overensstemmelse med ovenstående. Ønsker kunden information om, hvilke oplysninger der findes i vores register, kan kunden ifølge lovens paragraf 26 (POL) ansøge skriftligt om dette på nedenstående adresse. Ønsker kunden ikke, at personlige oplysninger skal fremgå af vores register, bedes kunden kontakte os skriftligt med begæring om, at oplysningerne slettes. Adressen er: World Visitor AS, Postboks 4814 Nydalen, 0422 Oslo, Norge.
 
 

Pkt. 10 – Forsikring/sygdom/tyveri

Når man rejser, er det vigtigt, at man har en forsikring, der også gælder i udlandet. Vi anbefaler, at der tegnes en forsikring hos en Rejseforsikring, hvor man er betydeligt bedre dækket på rejsen end med det danske sygesikringskort. Det danske rejsesygesikringskort omfatter rejser uden for Danmark i Andorra, Azorerne, Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Færøerne, Gibraltar, Grækenland, Grønland, Isle of Man, Irland, Island, Italien, De Kanariske Øer, Kanaløerne, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Madeira, Malta, Monaco, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, San Marino, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten og Østrig. For at kunne tegne en forsikring gennem en Rejseforsikring i Danmark skal man være i besiddelse af dansk statsborgerskab og dansk sygesikringskort.
Det påhviler den rejsende selv at fremskaffe dokumentation på rejsemålet for f.eks. sygdom, skade og tyveri, da vi ikke har mulighed for at fremskaffe politirapport, lægeerklæring eller lignende efter hjemkomst.
 
 

Pkt. 11 – Andre punkter

Stjerneklassifikationer svarer til nationale kategorier, medmindre andet er angivet.
Medmindre andet er angivet er følgende omkostninger ikke inkluderet: Alle udgifter til dækning af personlige behov, f.eks. drikkevarer, telefon, drikkepenge, entréer og måltider, evt. brændstoftillæg, yderligere valgfrie udflugter, private rejseforsikringer.
Valgfri udflugter nævnt i tilbud er ikke inkluderet i tilbuddet og er eksempler på udflugter.
August 2016